Stanice reverzní osmózy

 

ROSA

Technologie úpravy vody revezní osmozou je určena k výrobě demineralizované vody pro technické a laboratorní využití. Přes polopropustnou membránu reverzní osmozy proniká pouze čistá voda- permeát - na výstupní stranu, zatím co na straně přívodní se zvyšuje koncentrace solí a vzniká koncentrát. Vzniklý permeát je vyveden k odběrnímu místu, např. zásobníku čisté vody, koncentrát je odváděn do odpadu.

Voda upravená na jednotkách reverzní osmózy je zbavena organických látek a anorganických látek s účinností 90 – 99%.

Kvalita permeátu je obvykle udávaná jako měrná elektrická vodivost - jednotka S/m, pro čistou vodu se používá odvozená jednotka µS/cm. Pro představu hodnot měrné elektrické vodivosti: běžné pitné vody se pohybují od 300 do 1000 µS/cm a hodnoty čisté vody v kvalitě vhodné pro laboratorní účely < 3 µS/cm, pro technické účely stačí voda < 8 µS/cm. Hodnota se měří při 25oC konduktometrem, měřičem měrné elektrické vodivosti.

Podle kvality surové vody vyžadují zařízení pro reverzní osmozu rozdílné postupy předúpravy.  Pro správnou volbu vhodného zařízení reverzní osmózy je nutný kompletní rozbor vody a zadání množství a kvality výstupní vody.

Obecně se voda upravená procesem reverzní osmózy nehodí pro pitné účely. Je totiž zbavena všech minerálů, potřebných pro lidský organismus. Pokud se však  jedná o to odstranit z vody nebezpečné látky a jiná možnost není, doporučujeme ji i tam, za předpokladu, že bude ztráta mineralizace vody vhodně kompenzována. Proto u některých typů stanic reverzní osmózy je poslední fází úpravy mineralizace, která do upravené vody potřebné minerály dodává.

Ve firmě DETO Brno je možné si vybrat z nabídky malých stanic reverzní osmózys několika typy předfiltrace a tzv. postfiltry. Tyto stanice mohou být doplněny i zásobní nádrží a odběrovým ventilem.

Dále dodáváme průmyslová reverzně osmotická zařízení montovaná na rámu z ušlechtilé oceli a vybavená všemi potřebnými funkčními a instalačními prvky.


O úroveň výše: Membránové technologie a konduktometrie